Tạo mã thi

Cuộc thi
Lưu ý: một mã thi có thể dùng cho tất cả các khối thi

Danh sách các mã thi đã tạo

STT Mã thi Trạng thái Ngày tạo Hành động

Kết quả thi theo mã:

Mã số Lần thi Họ và tên Điểm Thời gian Thời điểm nộp bài